National Outdoor Arts Gathering Wales

AradGoch - National Outdoor Arts Gathering Wales

AradGoch
Friday 9.3.2018
From 4:15
Saturday 10.3.2018
Up to 9:00
AradGoch
United KingdomAberystwythStryd y BaddonSY23 2NN
Show on map
47 Participant
Interested in the creation of live art outdoors in Wales and beyond?

Join other outdoor art practitioners, funders, festivals, land managers and venues to network, share ideas and forge new projects and partnerships.

Book your tickets -

Five years on from Wales’ first gathering, come and celebrate a vibrant and growing movement.

Together we can -

- Get inspired by extraordinary work and workshops
- Feast in an old Coliseum Theatre,
- Pitch in to collaboratively plan the future
- Get out into the great outdoors of Wales’ castles and beaches!


Show more
Practitioners from all art forms are welcome, including street theatre, carnival, procession, puppetry, circus and arts installation.

The Gathering is presented by Articulture in partnership with a team of people and organisations passionate about live art outdoors, including the Arts Council of Wales, Independent Street Arts Network, National Theatre Wales, Migrations, Natural Resources Wales, NoFit State Circus, Citrus Arts, Cadw, Taliesin Arts Centre, The Riverfront, Arad Goch, Irish Street Arts, Circus and Spectacle Network, and Visit Wales.

Bursaries to attend -
There are 10 bursaries of up to £75 for Wales-based freelance practitioners and students/concessions who have brought a ticket to help cover their travel and/or accommodation. If you would like to apply, email rosie@ for more details.

The Gathering is in three parts -

1. Gathering – Friday 9 March
Registration from 9.15am, Event 10.15am – 5.30pm, Arad Goch.
An action packed day of workshops, performance, making, eating, chatting and planning.
Tickets: Organisations: £80, Individual practitioners: £40, Students/Concessions: £30. Includes morning coffee and lunch.
*Book before 20th December for early bird discounts*

2. Gathering Feast - Friday 9 March
7 – 11pm, Ceredigion Museum.
A feast in the heart of an old Coliseum Theatre, surrounded old film and theatrical memorabilia, with cocktails.
Tickets: Organisations: £20, Individual practitioners/Students/Concessions: £15

3. Outdoor Adventure – Saturday 10 March
10am – 2pm, Aberystwyth
Taking inspiration from the landscape of sea, mountains and castles in Aberystwyth, a group adventure and brainstorm around Year of the Sea 2018 and Year of Discovery 2019 in partnership with Visit Wales. Includes information on Visit Wales funding.
Tickets: Organisations/Individual practitioners: £20 Students: £15. Includes transport and picnic lunch.

Like to showcase your work?
Working on a new piece that could do with feedback? Or got a piece fresh for the eyes of potential bookers? There are opportunities to showcase your outdoor arts work at the Gathering and Feast. If you are interested, email rosie@ for more details

Getting there –

Venues –
Arad Goch Bath St, Aberystwyth SY23 2NN
Ceredigion Museum, Amgueddfa Ceredigion Museum, Aberystwyth SY23 2AQ

Accommodation –
Premier Inn, Aberystwyth: 3 min walk from venues. Prices start from £37 per night.
Maes-y-mor Guest House, Aberystwyth: 3 min walk from venues. Prices start from £30 per night. Special rate in March if you book direct.
Other hotels & guest houses: Use Bookings.com, Trivago or similar to search. As with Maes-mor, many offer a special rate in March if you book direct.
Air B n B: Many options in the area for single rooms as well as larger shared houses. Prices start from £25 per night.

Travel -
By car share: Need a lift or can offer a space? Contact us so we can put you in touch with others.
By train: Arad Goch and Ceregion Museum are a 5 min walk from Aberystwyth station
By bus: Visit to plan your journey.
Need more info?

Contact Rosie, rosie@, 07966 071073 with queries.

************************************************************
Ymgynulliad Celfyddydau Awyr Agored Genedlaethol i Gymru
Dydd Gwener a dydd Sadwrn 9 a 10 Mawrth 2018, Aberystwyth

Diddordeb mewn creu celfyddyd fyw yn yr awyr agored yng Nghymru a thu hwnt?

Ymunwch ag ymarferwyr celf awyr agored eraill, arianwyr, gwyliau, rheolwyr tir a lleoliadau er mwyn rhwydweithio, rhannu syniadau a chreu prosiectau a phartneriaethau newydd.

Prynu eich tocynnau -

Pum mlynedd ers y gynhadledd gyntaf yng Nghymru, dewch i ddathlu mudiad sy’n llawn bywyd ac yn tyfu.

Gyda’n gilydd gallwn …

- Gael ein hysbrydoli gan waith anhygoel, sgyrsiau a gweithdai
- Wledda yn hen Theatr y Colisseum,
- Cyfrannu at gynllunio’r dyfodol gyda’n gilydd
- Fwynhau awyr agored Cymru, gyda’i gestyll, mynyddoedd a thraethau!

Mae croeso i ymarferwyr o bob celfyddyd, yn cynnwys theatr stryd, carnifal, ymdeithio, pypedwaith, syrcas a gosodiadau celf. Cyflwynir y Gynhadledd gan Articulture mewn partneriaeth â thîm o bobl a sefydliadau sy’n angerddol dros gelf byw yn yr awyr agored, yn cynnwys Cyngor Celfyddydau Cymru, Syrcas NoFit State, Citrus Arts, Cadw, Canolfan Gelfyddydol Taliesin, Glan yr Afon, Arad Goch, Irish Street Arts, Circus and Spectacle Network, Visit Wales.

Bwrsariaethau i fynychu -
Mae 10 bwrsari o hyd at £75 ar gael i ymarferwyr llawrydd sydd wedi eu lleoli yng Nghymru a myfyrwyr/consesiynau sydd wedi prynu tocynnau, i gyfrannu at eu costau teithio a/neu lety. Os hoffech wneud cais, e-bostiwch rosie@ <mailto:rosie@; am fwy o fanylion.

Mae tair rhan i’r Gynhadledd -

1. Cynhadledd - Dydd Gwener, 9 Mawrth: Cofrestru o 9.15am, Digwyddiad 10.15am - 5.30pm, yn Arad Goch.
Diwrnod llawn o weithdai, perfformiadau, bwyta, sgwrsio a chynllunio.
Tocynnau: Sefydliadau: £80, ymarferwyr unigol: £40, Myfyrwyr/Consesiynau: £30
Yn cynnwys coffi yn y bore a chinio. *Llogwch cyn 20 Rhagfyr i dderbyn gostyngiad yn y pris*

2. Gwledd y Gynhadledd - Dydd Gwener, 9 Mawrth, yn Amgueddfa Ceredigion.
Gwledd yng nghalon hen Theatr y Colisseum, wedi eich amgylchynu â hen greiriau ffilm a theatr, gydag arddangosfa, gemau a choctels.
Tocynnau: Sefydliadau: £20, Ymarferwyr unigol/Myfyrwyr/Consesiynau: £15

3. Antur Awyr Agored - Dydd Sadwrn 10 Mawrth, 10am - 2pm, yn Aberystwyth a’r cyffiniau.
Gan gymryd ysbrydoliaeth o dirwedd y môr, mynyddoedd a chestyll yn Aberystwyth, antur i’r grŵp a sesiwn daflu syniadau yn ymwneud â Blwyddyn Darganfod 2019 mewn partneriaeth â Chroeso Cymru. Yn cynnwys gwybodaeth am gyllid Croeso Cymru.
Tocynnau: Sefydliadau/ymarferwyr Unigol: £20 Myfyrwyr: £15. Yn cynnwys cludiant a phicnic i ginio.

Eisiau arddangos eich gwaith?
Ydych chi’n gweithio ar ddarn newydd ac eisiau adborth arno? Neu oes gennych chi ddarn newydd o waith sy’n barod i’w ddangos i logwyr posib? Mae cyfleoedd i arddangos eich Gwaith celfyddydau awyr agored yn y Gynhadledd a’r Wledd. Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch rosie@ am fwy o fanylion.

Cyrraedd -

Lleoliadau -
Canolfan Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth, SY23 2NN
Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth SY23 2AQ
Teithio -
Rhannu Car: Angen lifft neu’n gallu cynnig lle? Cysylltwch â ni er mwyn i ni eich rhoi mewn cysylltiad ag eraill.
Gyda thrên: Mae Arad Goch ac Amgueddfa Ceredigion 5 munud ar droed o orsaf Aberystwyth.
Gyda bws: Ewch i <; i gynllunio eich taith.

Llety -
Premier Inn, Aberystwyth: 3 munud ar droed o’r lleoliadau. Prisiau’n dechrau o £37 y noson.
Gwesty Maes-y-Môr, Aberystwyth: 3 munud ar droed o’r lleoliad. Prisiau’n dechrau o £30 y noson. Cyfraddau arbennig ym mis Mawrth os ydych yn llogi’n uniongyrchol â’r gwesty.
Gwestai eraill: Defnyddiwch Bookings.com, Trivago neu debyg i chwilota. Yn debyg i Faes-y-Môr, mae nifer yn cynnig cyfradd arbennig ym mis Mawrth os ydych yn llogi’n uniongyrchol.
Air B n B: Nifer o opsiynau yn yr ardal ar gyfer ystafelloedd unigol yn ogystal â thai mwy i’w rhannu. Prisiau’n dechrau o £25 y noson.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Show some love.

Give us like!

Thank you.

Like every want help a lot.

Thank you.